Czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki ……

Szanowni Rodzice

Na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/560?fbclid=IwAR3NF3aRLVb0_JXYZRfn8dcA0ooYBMZfW4JsXpOkJYSxtcnKdhPiU58w6ew

Zgodnie z rozporządzeniem w okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zostaje ograniczone funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

W wyżej wymienionym okresie zapewniona będzie opieka dla dzieci w Żłobku Gminnym w Koprzywnicy dla osób zatrudnionych w:

 • podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego
 • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publicznych
 • wykonują działania ratownicze,
 • w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem § 1 pkt.3 rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do złożenia wniosku .

Wniosek i oświadczenie Rodziców

 

Rodzice, którzy nie mogą skorzystać z opieki żłobkowej – mają możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie. Zachęcamy do śledzenia strony: https://gis.gov.pl

 

ogłoszenie

Ogłoszenie

Dyrektor Żłobka Gminnego w Koprzywnicy

informuje, że w dniu 24 grudnia br.( Wigilia) i w dniu 31 grudni br.2020r.

Żłobek będzie nieczynny.

Informacja dla Rodziców

W związku z komunikatem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2020 o rozprzestrzenianiu się koronawirusa zawiesza się działalność Żłobka do odwołania.

Rektutacja

GMINNEGO
W  KOPRZYWNICY

od 2 marca do  31 marca 2020r.
odbywają się zapisy  dzieci w wieku od 8 m-c  do 3 lat.

Wypełnione Karty Zgłoszenia Dziecka należy składać u Dyrektora Żłobka ul. Szkolna 6A, Koprzywnica ( można je pobrać na stronie zlobekkoprzywnica.pl (zakładka dla rodzica)  lub bezpośrednio  u Dyrektora)

Zapewniamy bardzo dobre warunki lokalowe;

 • przestronne sale,
 • sypialnie,
 • łazienki,
 • kąciki zabaw tematycznych,
 • pyszne jedzenie.

Opiekę nad dziećmi będą sprawować wykwalifikowane, pełne ciepła opiekunki oraz personel wspomagający.

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem
tel. 519 343 004

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY